Quạt con sò thổi khí cho nhu cầu về áp suất cao (HÚT THỔI MẠNH)